澳客网彩票 www.5rnko.com.cn

Zásady ochrany osobních údaj?

Poslední aktualizace 17 prosince, 2018

Spole?nost General Electric Company a její plně a vět?inově vlastněné právnické subjekty (souhrnně „spole?nost GE Group“) respektuje va?e soukromí. Zmínky o „spole?nosti GE“, „my“, „nás“ a „na?e“ v těchto zásadách ochrany osobních údaj? odkazují na právnické subjekty odpovědné za zpracování va?ich osobních údaj?, co? je zpravidla právnicky subjekt, ktery získá va?e osobní údaje.

Tyto zásady ochrany osobních údaj? platí pro osobní údaje, které získáme prost?ednictvím majetku spole?nosti GE Group, v?etně webovych stránek, mobilních aplikací a stránek sociálních médií, odkazujících na tyto zásady osobních údaj? (souhrnně „online kanály“); offline shroma??ováním údaj? v souvislosti s prodejem, marketingem a spoluprací s partnery (souhrnně „offline kanály“) a prost?ednictvím zdroj? t?etích stran, v?etně reklamních sítí a maklé?? potenciálních zákazník? (souhrnně „kanály“). Tyto zásady ochrany osobních údaj? se nevztahují na osobní údaje získané prost?ednictvím na?í webové stránky kariér: ta podléhá zásadám ochrany osobních údaj? uchaze?? o pracovní pozice, je? jsou dostupné zde. Nevztahují se na produkty a slu?by, u nich? jsou zve?ejněny vlastní zásady ochrany osobních údaj?.

Tyto zásady ochrany osobních údaj? obsahují popis typ? osobních údaj?, které získáváme prost?ednictvím kanál?. Uvádějí také, jak smíme tyto osobní údaje pou?ívat, s kym je m??eme sdílet, a jak m??ete uplatnit svá práva tykající se zp?sobu, jakym informace zpracováváme. Zásady ochrany osobních údaj? rovně? popisují opat?ení, která p?ijímáme k zabezpe?ení získanych osobních údaj?, a uvádějí, jak nás m??ete kontaktovat ohledně na?ich postup? ochrany osobních údaj?.  

Online kanály mohou nabízet odkazy na webové stránky a funkce t?etích stran, nebo mohou obsahovat soubory cookie t?etích stran, které nejsou ve vlastnictví ani pod kontrolou spole?nosti GE Group. P?e?těte si zásady ochrany osobních údaj? těchto t?etích stran a seznamte se s jejich postupy. M??ete také uplatnit mo?nost volby ohledně soubor? cookie t?etích stran v na?em nástroji Souhlas se soubory cookie, pokud kliknete na mo?nost „Soubory cookie“ v dolní ?ásti stránky pro tu obchodní divizi spole?nosti GE, kde chcete provádět správu p?edvoleb soubor? cookie.
 

Kliknutím na jeden z odkaz? ní?e p?ejdete na uvedenou ?ást:

Osobní údaje, které získáváme

Osobní údaje m??eme získávat prost?ednictvím kanál?. M??eme získávat tyto typy osobních údaj?:

 • kontaktní údaje (nap?íklad jméno, telefonní a faxové ?íslo, e-mailovou a po?tovní adresu) pro vás nebo pro ostatní (nap?. vedoucí p?edstavitele va?í firmy),
 • údaje pou?ité k vytvo?ení va?eho online ú?tu (nap?íklad u?ivatelské jméno, heslo a bezpe?nostní otázku a odpově?),
 • biografické a demografické údaje (nap?. datum narození, věk, pohlaví, pracovní za?azení nebo pozice, rodinny stav a informace o p?ípadnych vy?ivovanych osobách, partnerech a dal?í rodinné informace),
 • historie nákup? a zákaznického servisu,
 • finan?ní údaje (nap?. informace o platbě, v?etně jména, faktura?ní adresy a údaj? platební karty (tj. ?íslo karty, datum ukon?ení platnosti a bezpe?nostní kód); údaje o bankovním ú?tu, finan?ní vykazy, p?íjmy a kreditní skóre),
 • údaje o poloze (nap?íklad údaje odvozené z va?í IP adresy, země a PS?) a p?esné zeměpisné umístění va?eho mobilního za?ízení, kde jsme poskytli upozornění a mo?nost volby, podle pot?eby,
 • vámi poskytnuté kontaktní údaje p?átel nebo jinych osob, které jsme měli na va?e p?ání kontaktovat,
 • údaje typu clickstream a dal?í údaje o va?ich online aktivitách (nap?íklad informace o va?ich za?ízeních, procházení a vzory zp?sobu vyu?ití), a to ze v?ech online kanál? a webovych stránek t?etích stran, které získáváme prost?ednictvím soubor? cookie, webovych maják? a podobnych technologií (viz ná? nástroj Souhlas se soubory cookie) a
 • Ostatní osobní údaje z obsahu, ktery nám odesíláte (nap?íklad prost?ednictvím funkce „Kontaktujte nás“).

Navíc v souvislosti s na?imi produkty poji??ovacích a finan?ních slu?eb, m??eme získávat vládou vydávaná identifika?ní ?ísla a daňová identifika?ní ?ísla, jako jsou ?ísla sociálního poji?tění v USA.

V souvislosti s online kanály vyu?íváme analytické slu?by t?etích stran, nap?íklad Google Analytics, Adobe Analytics a Marketo, které pou?ívají soubory cookie a dal?í podobné technologie k shroma??ování dat (nap?íklad IP adres) pro vyhodnocení pou?ití a interakci s online kanály. (Zde se m??ete dozvědět o reklamních funkcích Google, v?etně mechanism? odstoupení, které jsou aktuálně k dispozici ve slu?bách Google Analytics. Dal?í informace o těchto a dal?ích analytickych slu?bách a mo?nostech, jak odstoupit, získáte v na?em nástroji Souhlas se soubory cookie zde.) Upozorňujeme, ?e nám své osobní údaje poskytujete dobrovolně. Pokud se rozhodnete nám ur?ité údaje neposkytnout, nemusíme byt schopni nabídnout vám některé produkty a slu?by, a mo?ná nebudete moci získat p?ístup k některym funkcím online kanál?.

Soubory cookie a podobné technologie

Stejně jako vět?ina spole?ností, také GE pou?ívá na svych webovych stránkách soubory cookie a podobné technologie (pod souhrnnym ozna?ením „soubory cookie“), které slou?í k p?izp?sobení a vylep?ení zku?eností u?ivatel? s na?imi webovymi stránkami.

Jak pou?íváme soubory cookie
Soubory cookie obsahují malé mno?ství informací, které se vám stáhnou do za?ízení p?i náv?těvě na?ich webovych stránek. Soubory cookie se ode?lou zpět na na?e webové stránky, abychom mohli rozpoznat va?e za?ízení.

Nezbytné soubory cookie nos permiten reconocer su dispositivo a fin de ayudarle a navegar con eficacia y permitirle obtener la información y los servicios que ha solicitado.

Soubory cookie pro analyzu a p?izp?sobení umo?ňují na?im webovym stránkám zapamatovat si va?e p?edvolby, jako je nap?íklad vyběr jazyka, a pomáhají vám zobrazit informace, které nejlépe odrá?ejí va?e zájmy. Tyto soubory cookie nám také pomáhají s údr?bou a vylep?ováním webovych stránek, proto?e poskytují informace o tom, jak náv?těvníci tyto webové stránky vyhledávají a pou?ívají. Prost?ednictvím soubor? cookie se také dozvídáme, jak dob?e webové stránky fungují.

Reklamní soubory cookie mohou v některych p?ípadech poslou?it k p?esněj?ímu p?izp?sobení reklamních sdělení podle va?ich zájm?.

Pokud soubory cookie na na?ich webovych stránkách nezaká?ete, pou?íváním webovych stránek vyjad?ujete sv?j souhlas s pou?íváním těchto soubor? cookie.

Jak zvolit nastavení soubor? cookie
Na na?ich webovych stránkách m??ete zobrazit seznam soubor? cookie spole?nosti GE a vybranych partner? a m??ete uplatnit svou mo?nost volby: nav?tivte ná? nástroj Souhlas se soubory cookie, a klikněte na mo?nost „Soubory cookie“ v dolní ?ásti stránky pro tu obchodní divizi spole?nosti GE, kde chcete provádět správu p?edvoleb soubor? cookie. Kromě na?eho nástroje Souhlas se soubory cookie umo?ňuje správu p?edvoleb soubor? cookie také vět?ina prohlí?e??. Pokud se rozhodnete zakázat soubory cookie na na?ich webovych stránkách, po zákazu soubor? cookie pravděpodobně nebudete moci plně vyu?ít v?echny funkce na?ich webovych stránek. S vyjimkou soubor? cookie, které jsou nezbytné k ?innosti těchto webovych stránek (jedná se o tzv. nezbytné soubory cookie) m??ete uplatnit svou mo?nost volby ohledně soubor? cookie na těchto webovych stránkách. Upozorňujeme, ?e pokud se rozhodnete provádět správu soubor? cookie na na?ich webovych stránkách, p?íslu?ny nástroj umístí soubor cookie do va?eho za?ízení, aby bylo mo?né va?i volbu dále dodr?ovat.

Nástroje pro sdílení
Pro lep?í zku?enosti s pou?íváním na?ich webovych stránek někdy vkládáme obsah a nástroje pro sdílení z webovych stránek t?etích stran, nap?íklad tla?ítka „líbí“ ze sociálních sítí. Tyto webové stránky t?etích stran mohou rovně? umis?ovat soubory do va?eho za?ízení a p?istupovat k nim. Spole?nost GE nemá pod kontrolou umis?ování soubor? cookie t?etích stran ani p?ístup k nim. T?etí strany naleznete v na?em nástroji Souhlas se soubory cookie. P?e?těte si zásady ochrany osobních údaj? těchto t?etích stran a seznamte se s jejich postupy. Mo?nost volby ohledně soubor? cookie t?etích stran m??ete uplatnit v na?em nástroji Souhlas se soubory cookie, pokud kliknete na mo?nost „Soubory cookie“ v dolní ?ásti stránky pro tu obchodní divizi spole?nosti GE, kde chcete provádět správu p?edvoleb soubor? cookie.

Jak pou?íváme osobní údaje

Va?e získané osobní údaje m??eme pou?ívat k těmto ú?el?m:

 • poskytování a správě na?ich produkt? a slu?eb,
 • zpracování a plnění objednávek a pr?bě?nému informování o stavu objednávky,
 • komunikaci a správě na?ich produkt?, slu?eb, událostí, program? a propaga?ních akcí (nap?íklad odesílání upozornění, propaga?ních materiál?, informa?ních zpravodaj? a dal?ích marketingovych zpráv),
 • provádění a usnadnění pr?zkum?, losování, soutě?í, zájmovych skupin a iniciativ pr?zkumu trhu,
 • provádění analyzy dat (nap?. pr?zkum? trhu, analyzy trend?, finan?ní analyzy a segmentace zákazník?),
 • zapojení do cílené reklamy a vyhodnocení ú?innosti na?ich marketingovych ?inností (v?etně těch zprost?edkovanych na?í ú?astí v reklamních sítích),
 • poskytování zákaznické podpory,
 • zpracování, vyhodnocení a reakcím na po?adavky, dotazy a aplikace,
 • vytvá?ení, správě a komunikaci s vámi o va?em ú?tu (v?etně v?ech nákup? a plateb),
 • správě a registraci ú?astník? v na?ich kurzech
 • poskytování slu?eb investor?,
 • provádění marketingovych a prodejních aktivit (v?etně generování potenciálních zákazník?, sledování marketingovych vyhlídek, provádění pr?zkumu trhu, ur?ování a ?ízení efektivity na?ich reklam a marketingovych kampaní a ?ízení na?í zna?ky),
 • provozu, vyhodnocení a zlep?ování na?eho podnikání (nap?íklad prost?ednictvím správy, zlep?ování na?ich produkt? a slu?eb; vyvoje novych produkt?, slu?eb a online kanál?; správy na?í komunikace a vztah? se zákazníky a provádění ú?etnictví, audit, ú?tování, slu?ování a inkasní ?innosti),
 • ově?ení va?í identity a ochraně p?ed zpronevěrou a zabránění zpronevě?e a jiné nezákonné ?innosti, neoprávněnym transakcím, reklamacím a jinému od?kodnění a k ?ízení hrozících rizik a kvality,
 • vedení vy?et?ování a dodr?ování a realizaci platnych zákonnych po?adavk?, p?íslu?nych pr?myslovych norem, smluvních závazk? a na?ich zásad a podmínek (nap?. těchto zásad ochrany osobních údaj? a podmínek pou?ívání ostatních online kanál?) a
 • zaji?tění a posílení bezpe?nosti a zabezpe?ení na?ich produkt?, slu?eb, online kanál?, sí?ovych slu?eb, informa?ních zdroj? a zaměstnanc?.

M??eme kombinovat osobní údaje, které získáme prost?ednictvím online kanál? s informacemi, které získáme prost?ednictvím offline kanál?, jako? i dal?ími informacemi, a to pro ú?ely popsané vy?e. M??eme anonymizovat nebo vytvá?et souhrny osobních údaj? a pou?ívat je pro vy?e popsané ú?ely a pro jiné ú?ely v rozsahu povoleném p?íslu?nymi zákony. M??eme také pou?ít osobní údaje pro dal?í ú?ely, které identifikujeme v době shroma??ování. Získáme vá? souhlas s těmito dal?ími zp?soby pou?ití v rozsahu po?adovaném p?íslu?nymi zákony.

Tam, kde to vy?adují platné zákony, po?ádáme o vá? souhlas se zpracováním va?ich osobních údaj? pro ú?ely p?ímého marketingu.

Právním základem pro zpracování va?ich osobních údaj? ve spole?nosti GE, jak je popsáno vy?e, bude obvykle jeden z následujících úkon?:

 • vá? souhlas,
 • plnění smlouvy s vámi nebo s p?íslu?nou t?etí stranou,
 • na?e oprávněné obchodní zájmy nebo
 • dodr?ování zákonnych povinností.

Sdílení osobních údaj?

Va?e osobní údaje neprodáváme ani jinak neposkytujeme, s vyjimkou p?ípad? popsanych zde nebo v době shroma??ování.

 • Va?e osobní údaje m??eme sdílet v rámci spole?nosti GE Group pro ú?ely popsané v těchto zásadách ochrany osobních údaj?.
 • Va?e osobní údaje m??eme sdílet s poskytovateli slu?eb, kte?í pro nás mohou zaji??ovat slu?by na?ím jménem (nap?íklad zpracování plateb, vy?izování objednávek, zákaznická podpora a analyza dat). Tito poskytovatelé slu?eb mají smluvní povinnost chránit informace, které jsou jim poskytnuty, a je jim zamezeno ve vyu?ívání nebo zve?ejňování takovych informací, s vyjimkou p?ípad?, kdy je to nezbytné k poskytování slu?eb na?ím jménem nebo v souladu s právními po?adavky.
 • Va?e osobní údaje m??eme sdílet s na?imi marketingovymi obchodními partnery a jinymi obchodními partnery pro ú?ely popsané v těchto zásadách ochrany osobních údaj?.
 • Va?e osobní údaje m??eme zve?ejnit, (1) pokud to od nás vy?adují nebo nám to povolují platné zákony ?i právní procesy (jako je nap?íklad soudní p?íkaz nebo p?edvolání), (2) orgán?m vykonné státní moci nebo jinym vládním ú?edník?m, za ú?elem splnění oprávněného zákonného po?adavku, (3) pokud jsme p?esvěd?eni, ?e zp?ístupnění je nutné k zabránění fyzické újmě nebo finan?ní ztrátě, (4) ke stanovení, uplatnění nebo obraně na?ich zákonnych práv, (5) ve spojení s vy?et?ováním skute?ného podvodu ?i nezákonné ?innosti nebo podez?ení na ně nebo (6) v jiném p?ípadě s va?ím souhlasem.
 • Vyhrazujeme si právo p?evést p?íslu?nym t?etím stranám jakékoli informace, které o vás máme, v p?ípadě potenciálního nebo probíhajícího prodeje nebo p?evodu celé na?í spole?nosti nebo jejího majetku ?i její ?ásti (v?etně p?ípad? fúze, akvizice, spole?ného podniku, reorganizace, odprodeje, rozpu?tění nebo likvidace) nebo jiné obchodní kombinace. V takovém p?ípadě budeme vy?adovat, aby p?íslu?ná t?etí strana poskytla srovnatelné úrovně ochrany, jako poskytuje spole?nost GE Group s ohledem na informace, které sdílíme.

P?enosy dat

Osobní údaje, které shroma??ujeme prost?ednictvím kanál?, m??eme p?ená?et do jinych zemí a ukládat je tam. Mezi tyto země pat?í i USA, kde mohou platit odli?né zákony na ochranu údaj? ne? v zemi, kde byly údaje poskytnuty. Pokud tak u?iníme, p?evedeme osobní údaje pouze pro ú?ely popsané v těchto zásadách ochrany osobních údaj?. V rozsahu po?adovaném platnymi zákony, pokud provádíme p?evod va?ich osobních údaj? p?íjemc?m v jinych zemích, podnikneme opat?ení na ochranu těchto údaj?. Spole?nost GE Group p?istoupila k dodr?ování závaznych podnikovych pravidel (tzv. kodex Binding Corporate Rules), jimi? se ?ídí na?e zpracování osobních údaj? ob?an? Evropské unie. Dal?í informace o závaznych podnikovych pravidlech spole?nosti GE Group naleznete po kliknutí sem.

Postupy ochrany osobních údaj? spole?nosti General Electric Company, které jsou popsány v těchto zásadách ochrany osobních údaj?, splňují pravidla systému APEC pro p?eshrani?ní ochranu soukromí (CBPR neboli Cross Border Privacy Rules). Systém APEC CBPR poskytuje organizacím rámec, v něm? mohou zajistit ochranu osobních údaj? p?ená?enych mezi zú?astněnymi ekonomikami sdru?ení APEC. Dal?í informace o rámci sdru?ení APEC naleznete zde.

Va?e mo?nosti volby

V souvislosti s osobními údaji, které o vás získáváme, vám nabízíme ur?ité mo?nosti volby. Chcete-li aktualizovat své p?edvolby, omezit komunikaci, kterou od nás dostáváte, nebo podat po?adavek, kontaktujte nás na adrese uvedené v ?ásti Jak nás kontaktovat v těchto zásadách ochrany osobních údaj?.

Máte také mo?nost uplatnit svou volbu v souvislosti s tím, jak reklamní sítě vyu?ívají informace o va?ich zájmech, aby vám byly poskytovány relevantní reklamy. Chcete-li zjistit, jak odstoupit od sítě zájmovych reklam ve Spojenych státech, nav?tivte webové stránky organizace Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative a TrustArc. V Evropské unii nav?tivte webové stránky organizace Evropská aliance pro interaktivní digitální reklamu nebo TrustArc. Chcete-li udělit souhlas s obdr?ením elektronické komunikace v Kanadě, nav?tivte webové stránky //www.5rnko.com.cn/ca/casl. Chcete-li zjistit, jak odstoupit od p?ijímání elektronické komunikace, nav?tivte webové stránky //sc.ge.com/*casl-unsubscribe. Online kanály nejsou navr?eny tak, aby reagovaly na signály „nesledovat“ p?ijaté z webovych prohlí?e??.

Do rozsahu povoleného zákony va?í jurisdikce m??ete mít právo (1) na p?ístup k ur?itym osobním údaj?m, které o vás uchováváme; (2) po?ádat, abychom aktualizovali, opravili, doplnili, smazali nebo omezili va?e osobní údaje nebo (3) uplatnit svá práva tykající se p?enositelnost údaj?. Tam, kde to zákon umo?ňuje, m??ete kdykoli odvolat sv?j souhlas, ktery jste nám d?íve poskytli, nebo kdykoli vznést námitku proti zpracování va?ich osobních údaj? z oprávněnych d?vod? souvisejících s konkrétní situací. My poté p?íslu?nym zp?sobem uplatníme va?e p?edvolby i v budoucnu. Chcete-li po?ádat o uplatnění těchto práv, kontaktujte nás podle informací uvedenych v ?ásti Jak nás kontaktovat těchto zásad ochrany osobních údaj?. Dal?í informace naleznete v ?ásti „Individuální práva“ na?ich závaznych podnikovych pravidel zde. Abychom napomohli ochraně va?eho soukromí a zajistili bezpe?nost, m??eme p?ed udělením p?ístupu k informacím podniknout kroky k ově?ení va?í identity. V rozsahu povoleném platnymi zákony m??eme ú?tovat poplatek, ne? vám poskytneme kopii jakychkoli va?ich osobních údaj?, které uchováváme. V závislosti na va?í zeměpisné poloze m??ete mít právo podat stí?nost u vládního regula?ního orgánu, pokud nejste spokojeni s na?í odpovědí. Spole?nost GE se sna?í reagovat na stí?nosti do t?iceti dn? od p?ijetí.

Jak chráníme p?enos va?ich osobních údaj?

Udr?ujeme administrativní, technická a fyzická bezpe?nostní opat?ení v souladu se zákonnymi po?adavky v?ude tam, kde byly získány osobní údaje. Opat?ení jsou ur?ena k ochraně proti nezákonnému nebo neoprávněnému zni?ení, ztrátě, pozměnění, pou?ívání nebo zve?ejňování osobních údaj? ?i p?ístupu k osobním údaj?m, které jste nám poskytli prost?ednictvím kanál?.

Uchovávání osobních údaj?

V rozsahu povoleném platnymi zákony uchováváme osobní údaje získané o va?í osobě tak dlouho, dokud (1) jsou pot?eba pro ú?ely, pro které jsme je získali, v souladu s ustanovením těchto zásad ochrany osobních údaj? nebo (2) máme jiny zákonny d?vod, uvedeny v těchto zásadách ochrany osobních údaj? nebo v místě shroma??ování, ktery nás opravňuje k uchovávání údaj? nad rámec období, po které jsou pot?eba pro p?vodní ú?el získání osobních údaj?.

Dal?í informace

Upozornění pro ob?any Kalifornie

V rámci ur?itych omezení stanovenych zákony státu Kalifornie nás mohou ob?ané státu Kalifornie po?ádat, abychom jim poskytli (1) seznam některych kategorií osobních údaj?, které jsme odhalili t?etím stranám pro ú?ely jejich p?ímého marketingu během právě uplynulého kalendá?ního roku a (2) identitu těchto t?etích stran. Chcete-li získat tyto informace, za?lete e-mail na adresu [email protected] a do p?edmětu i těla zprávy uve?te „California Shine the Light Privacy Request“ (?ádost tykající se ochrany osobních údaj? v rámci programu California Shine the Light).

Osobní údaje dětí

Online kanály jsou navr?eny pro obecné publikum a nejsou zamě?eny na děti mlad?í 13 let. Neprovádíme vědomě shroma??ování ani nevy?adujeme osobní údaje prost?ednictvím online kanál? od dětí mlad?ích 13 let. Pokud se dozvíme, ?e jsme shromá?dili osobní údaje od dítěte mlad?ího 13 let, okam?itě údaje odstraníme z na?ich záznam?. Pokud jste p?esvěd?eni, ?e nám nějaké dítě do věku 13 let poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás na adrese uvedené v ?ásti Jak nás kontaktovat těchto zásad ochrany osobních údaj?.

Změny na?ich zásad ochrany osobních údaj?

Tyto zásady ochrany osobních údaj? mohou byt aktualizovány, pravidelně a bez p?edchozího upozornění, aby odrá?ely změny v na?ich postupech nakládání s informacemi. V horní ?ásti těchto zásad ochrany osobních údaj? bude uvedeno, kdy proběhla poslední aktualizace.

Jak nás kontaktovat

Máte-li jakékoli dotazy nebo p?ipomínky tykající se těchto zásad ochrany osobních údaj?, nebo pokud si p?ejete, abychom aktualizovali údaje o vás nebo va?ich p?edvolbách, kontaktujte nás prost?ednictvím na?eho Formulá?e pro názory a dotazy nebo nám m??ete napsat na adresu:


Attn: Attn: Chief Privacy Officer (K rukám vedoucího odboru ochrany soukromí)
General Electric Company
33-41 Farnsworth Street
Boston, MA 02210
Spojené státy americké

Máte-li nějaké obavy tykající se ochrany soukromí ?i pou?ívání údaj?, které jsme uspokojivě nevy?e?ili, obra?te se prosím na na?eho nezávislého poskytovatele ?e?ení spor? se sídlem v USA (jeho slu?ba je bezplatná) na adrese https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Klikněte zde pro seznam odborník? na ochranu dat v GE Healthcare.

 • 【端午节民俗地图】河南鲁山端午槲坠:深山槲叶悠悠香 2019-04-18
 • 骗子用女子照片制作“通缉令” 诈骗对方11万 2019-04-18
 • 日照启动版权保护示范单位创建工作 2019-04-17
 • 密印“农禅”:何以在蛮荒之地举起文明火把(图) 2019-04-17
 • 跨境电商打造新“空中贸易通道” 2019-04-17
 • 环球 —频道 春城壹网 七彩云南 一网天下 2019-04-17
 • 2018年3月下旬认真负责的鉴定专家(76人) 2019-04-16
 • 木村拓哉工藤静香被曝冷战中 意见分歧主因曝光 2019-04-16
 • “头部内容收割机”金城:文娱投资难以忽视的真相与逻辑 2019-04-16
 • 老汉地铁上索座不成掌掴大妈 被乘客齐声谴责 2019-04-15
 • 相信我:那将要到来的不是爱,而是美 2019-04-15
 • 城市规划的宪法学考察 2019-04-15
 • 2018年古镇镇半程马拉松公开赛今天精彩开跑 2019-04-14
 • 违法和不良信息举报受理和处置管理办法 2019-04-14
 • 日本战犯侵华罪行自供 2019-04-14
 • 777| 784| 665| 207| 893| 15| 653| 545| 797| 797|