澳客网彩票 www.5rnko.com.cn

Polityka prywatno?ci

Ostatnia aktualizacja: 17 grudnia 2018 r.

Firma General Electric Company oraz podmioty b?d?ce jej w?asno?ci? w ca?o?ci i w wi?kszo?ci (zwane ??cznie „Grup? GE”) szanuj? Państwa obawy zwi?zane z ochron? prywatno?ci. Odniesienia w niniejszej Polityce prywatno?ci do „GE”, „my”, „nas” i „nasze” s? odniesieniami do podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie Państwa danych osobowych, który z regu?y jest podmiotem uzyskuj?cym Państwa dane osobowe.

Niniejsza Polityka prywatno?ci ma zastosowanie do danych osobowych, które uzyskujemy: za po?rednictwem w?asno?ci Grupy GE, w tym stron internetowych, aplikacji mobilnych i portali spo?eczno?ciowych, które odwo?uj? si? do niniejszej Polityki prywatno?ci („Kana?y internetowe”); gromadzenia danych w trybie offline w zwi?zku ze sprzeda??, marketingiem, wspó?prac? z partnerami i dostawcami („Kana?y offline”); oraz ze ?róde? osób trzecich, w tym sieci reklamowych i wiod?cych brokerów (zwanych ??cznie „Kana?ami”). Niniejsza Polityka prywatno?ci nie ma zastosowania do danych osobowych uzyskanych za po?rednictwem naszej strony internetowej po?wi?conej karierze zawodowej, która podlega Informacji o ochronie prywatno?ci kandydata dost?pnej tutaj, ani do produktów i us?ug, które publikuj? oddzielne polityki prywatno?ci.

Niniejsza Polityka prywatno?ci opisuje rodzaje danych osobowych uzyskiwanych przez nas za po?rednictwem Kana?ów, w jaki sposób mo?emy wykorzystywa? te dane osobowe, komu mo?emy je udost?pnia? oraz w jaki sposób mo?ecie Państwo korzysta? z praw dotycz?cych przetwarzania przez nas tych informacji. Polityka prywatno?ci opisuje równie? ?rodki, które podejmujemy w celu ochrony danych osobowych, które uzyskujemy, a tak?e sposób, w jaki mo?na si? z nami skontaktowa? w sprawie naszych praktyk w zakresie prywatno?ci.

Kana?y internetowe mog? zawiera? ??cza do innych stron internetowych i funkcji osób trzecich lub mog? zawiera? pliki cookie osób trzecich, które nie nale?? do Grupy GE ani nie s? przez ni? kontrolowane. Nale?y zapozna? si? z polityk? prywatno?ci osób trzecich w celu poznania ich praktyk. Za pomoc? naszego narz?dzia zgody na pliki cookie mo?na równie? dokona? wyboru dotycz?cego obs?ugi plików cookie osób trzecich, klikaj?c pozycj? „Pliki cookie” na dole strony dla oddzia?u GE, którego plikami cookie chcecie Państwo zarz?dza?.

Aby przej?? do wymienionej sekcji, nale?y klikn?? jedno z poni?szych ??czy:

Uzyskiwane przez nas dane osobowe

Dane osobowe mo?emy uzyskiwa? za po?rednictwem Kana?ów. Rodzaje danych osobowych, które mo?emy uzyska?, obejmuj?:

 • informacje kontaktowe (takie jak imi? i nazwisko, numer telefonu i faksu, adres e-mail i adres pocztowy) dla Państwa lub dla innych osób (np. osób decyzyjnych w Państwa firmie);
 • informacje u?ywane do utworzenia konta online (takie jak nazwa u?ytkownika, has?o, pytanie i odpowied? bezpieczeństwa);
 • informacje biograficzne i demograficzne (takie jak data urodzenia, wiek, p?e?, nazwa stanowiska, stan cywilny oraz informacje na temat osób pozostaj?cych na Państwa utrzymaniu, informacje o ma??onku i inne informacje o rodzinie);
 • historia zakupów i obs?ugi klienta;
 • informacje finansowe (takie jak informacje o p?atno?ciach, w tym imi? i nazwisko, adres na fakturze oraz dane karty p?atniczej (tj. numer karty, data wa?no?ci i kod zabezpieczaj?cy) informacje o rachunku bankowym, sprawozdania finansowe, przychody, a tak?e wynik kredytowy);
 • dane dotycz?ce lokalizacji (takie jak dane opracowane na podstawie Państwa adresu IP, kraju i kodu pocztowego) oraz dok?adna geolokalizacja Państwa urz?dzenia mobilnego, w przypadku gdy dostarczyli?my powiadomienie i wybór, w zale?no?ci od przypadku;
 • informacje kontaktowe, które podajecie Państwo na temat znajomych lub innych osób, z którymi chcieliby?cie Państwo, aby?my si? skontaktowali;
 • dane dotycz?ce klikni?? i inne informacje dotycz?ce Państwa aktywno?ci online (takie jak informacje o Państwa urz?dzeniach, dzia?aniach zwi?zanych z przegl?daniem i sposobach korzystania), w tym za po?rednictwem Kana?ów internetowych i stron internetowych osób trzecich, które uzyskujemy za pomoc? plików cookie, sygna?ów nawigacyjnych i podobnych technologii (patrz nasze narz?dzie zgody na pliki cookie);
 • inne dane osobowe zawarte w tre?ciach, które nam Państwo przekazujecie (np. za po?rednictwem sekcji „Kontakt” na naszej stronie).

Ponadto w zwi?zku z naszymi produktami ubezpieczeniowymi i us?ugami finansowymi mo?emy uzyska? wydane przez rz?d numery identyfikacyjne i numery identyfikacji podatkowej, takie jak numery US Social Security.

W zwi?zku z Kana?ami internetowymi korzystamy z us?ug analizy stron internetowych osób trzecich, w tym Google Analytics, Adobe Analytics i Marketo, które wykorzystuj? pliki cookie i podobne technologie do gromadzenia danych (takich jak adresy IP) w celu oceny korzystania z Kana?ów internetowych i interakcji z nimi. (Wi?cej informacji o funkcjach reklamowych Google, w tym o obecnie dost?pnych mechanizmach rezygnacji z Google Analytics, mo?na znale?? tutaj. Aby dowiedzie? si? wi?cej o tych i innych us?ugach analitycznych oraz o tym, jak z nich zrezygnowa?, nale?y przej?? do naszego narz?dzia zgody na pliki cookie tutaj).

Nale?y pami?ta?, ?e podanie nam danych osobowych jest dobrowolne. Je?li zdecydujecie si? Państwo nie podawa? nam pewnych informacji, mo?emy nie by? w stanie zaoferowa? Państwu okre?lonych produktów i us?ug, a tak?e mo?ecie Państwo nie by? w stanie uzyska? dost?pu do niektórych funkcji Kana?ów internetowych.

Pliki cookie i podobne technologie

Podobnie jak wi?kszo?? firm GE u?ywa plików cookie i podobnych technologii („pliki cookie”) na swoich stronach internetowych, aby dostosowa? i usprawni? je dla Państwa.

Jak wykorzystujemy pliki cookie
Pliki cookie zawieraj? niewielkie ilo?ci informacji, które s? pobierane do urz?dzenia podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Pliki cookie s? wysy?ane z powrotem do naszej strony, aby umo?liwi? nam rozpoznanie urz?dzenia.

Istotne pliki cookie umo?liwiaj? nam rozpoznanie u?ywanego urz?dzenia i pomoc w skutecznym uzyskaniu ??danych informacji i us?ug.

Pliki cookie dotycz?ce analizy i dostosowywania sprawiaj?, ?e strona zapami?tuje Państwa preferencje, takie jak wybrany j?zyk, i pomagaj? wy?wietli? informacje zwi?zane z Państwa zainteresowaniami; ponadto te pliki cookie pomagaj? nam w utrzymaniu i ulepszeniu stron internetowych, informuj?c o tym, jak odwiedzaj?cy wyszukuj? strony i korzystaj? z nich oraz jaka jest ich wydajno??.

Pliki cookie dotycz?ce reklam mog? by? w niektórych przypadkach wykorzystywane w celu wy?wietlania reklam lepiej dostosowanych do Państwa zainteresowań.

Je?li pliki cookie nie zostan? wy??czone na naszej stronie internetowej, korzystanie z niej jest równoznaczne z wyra?eniem zgody na wykorzystywanie przez nas tych plików.

Dokonywanie wyborów dotycz?cych plików cookie
Na naszej stronie internetowej mo?na wy?wietli? list? plików cookie firmy GE i wybranych partnerów, a tak?e dokona? wyborów dotycz?cych tych plików za pomoc? naszego narz?dzia zgody na pliki cookie, klikaj?c pozycj? „Pliki cookie” na dole strony dla oddzia?u GE, którego plikami cookie chcecie Państwo zarz?dza?. Zarz?dzanie preferencjami plików cookie umo?liwia narz?dzie zgody na pliki cookie oraz wi?kszo?? przegl?darek. Je?li zdecyduj? si? Państwo na wy??czenie plików cookie na naszej stronie, maksymalne wykorzystanie wszystkich jej funkcji mo?e nie by? mo?liwe. Z wyj?tkiem plików cookie, które maj? kluczowe znaczenie dla funkcjonowania tej strony (Istotne pliki cookie), mo?na dokona? wyborów dotycz?cych plików cookie na tej stronie. Je?li zdecyduj? si? Państwo zarz?dza? plikami cookie na naszych stronach, narz?dzie umie?ci w urz?dzeniu plik cookie umo?liwiaj?cy ich honorowanie.

Narz?dzia udost?pniania
Aby ulepszy? nasze strony internetowe, czasami osadzamy tre?ci i narz?dzia udost?pniania z witryn osób trzecich, takie jak przyciski polubienia z serwisów spo?eczno?ciowych. Te witryny osób trzecich mog? te? umieszcza? pliki cookie na Państwa urz?dzeniu i uzyskiwa? do nich dost?p. Firma GE nie ma kontroli nad umieszczaniem tych plików cookie osób trzecich ani dost?pem do nich. Osoby trzecie mo?na znale?? w naszym narz?dziu zgody na pliki cookie. Nale?y zapozna? si? z polityk? prywatno?ci osób trzecich w celu poznania ich praktyk. Za pomoc? naszego narz?dzia zgody na pliki cookie mo?na równie? dokona? wyboru dotycz?cego obs?ugi plików cookie osób trzecich, klikaj?c pozycj? „Pliki cookie” na dole strony dla oddzia?u GE, którego plikami cookie chcecie Państwo zarz?dza?.

W jaki sposób korzystamy z danych osobowych

Mo?emy wykorzystywa? dane osobowe, które otrzymujemy, aby:

 • dostarcza? nasze produkty i us?ugi i zarz?dza? nimi;
 • przetwarza? i realizowa? zamówienia oraz na bie??co informowa? Państwa o statusie zamówienia;
 • komunikowa? si? w zwi?zku z naszymi produktami, us?ugami, wydarzeniami, programami i promocjami i zarz?dza? nimi (na przyk?ad poprzez wysy?anie powiadomień, materia?ów promocyjnych, biuletynów i innych materia?ów marketingowych);
 • prowadzi? i u?atwia? organizacj? sonda?y, loterii, konkursów, grup fokusowych i inicjatyw w zakresie badań rynku;
 • wykonywa? analizy danych (takie jak badania rynku, analiza trendów, analiza finansowa i segmentacja klientów);
 • anga?owa? si? w retargeting reklam i ocen? efektywno?ci naszych dzia?ań marketingowych (w tym poprzez udzia? w sieciach reklamowych);
 • zapewni? obs?ug? klienta;
 • przetwarza?, ocenia? i odpowiada? na wnioski, zapytania i ??dania;
 • tworzy? Państwa konto, zarz?dza? nim i komunikowa? si? z Państwem w jego sprawie (w tym w zwi?zku z zakupami i p?atno?ciami);
 • zarz?dza? uczestnikami naszych kursów i rejestrowa? ich w tych kursach;
 • ?wiadczy? us?ugi dla inwestorów;
 • prowadzi? dzia?ania marketingowe i sprzeda?owe (w tym generowa? potencjalnych klientów, realizowa? perspektywy marketingowe, przeprowadza? badania rynkowe, okre?la? efektywno?? kampanii reklamowych i marketingowych i zarz?dza? ni? oraz zarz?dza? mark?);
 • prowadzi?, ocenia? i ulepsza? nasz? dzia?alno?? (np. poprzez zarz?dzanie naszymi produktami i us?ugami, ulepszanie i doskonalenie ich; opracowywanie nowych produktów, us?ug i Kana?ów internetowych; zarz?dzanie komunikacj? i relacjami z klientami; a tak?e prowadzenie ksi?gowo?ci, audytu, fakturowania, uzgadniania i gromadzenia danych);
 • weryfikowa? Państwa to?samo??, chroni? przed oszustwami i innymi dzia?aniami niezgodnymi z prawem, nieautoryzowanymi transakcjami, roszczeniami i innymi zobowi?zaniami oraz zapobiega? im, a tak?e zarz?dza? ekspozycj? na ryzyko i jako?ci?;
 • prowadzi? dochodzenia oraz przestrzega? obowi?zuj?cych wymogów prawnych, odpowiednich norm bran?owych, zobowi?zań umownych oraz naszych polityk i warunków i egzekwowa? je (np. niniejsza Polityka prywatno?ci i inne warunki korzystania z Kana?ów internetowych);
 • utrzymywa? i zwi?ksza? bezpieczeństwo i zabezpieczenia naszych produktów, us?ug, Kana?ów internetowych, us?ug sieciowych, zasobów informacyjnych i pracowników.

Mo?emy ??czy? dane osobowe uzyskane za po?rednictwem Kana?ów internetowych z informacjami uzyskanymi za po?rednictwem Kana?ów offline, jak równie? inne informacje, w celach opisanych powy?ej. Mo?emy anonimizowa? lub gromadzi? dane osobowe i wykorzystywa? je do celów opisanych powy?ej oraz w innych celach w zakresie dozwolonym przez obowi?zuj?ce prawo. Mo?emy równie? wykorzystywa? dane osobowe w dodatkowych celach, które identyfikujemy w czasie gromadzenia danych. Uzyskamy Państwa zgod? na te dodatkowe zastosowania w zakresie wymaganym przez obowi?zuj?ce prawo.

Je?li b?dzie to wymagane przez obowi?zuj?ce prawo, uzyskamy Państwa zgod? na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach zwi?zanych z marketingiem bezpo?rednim.

Firma GE w toku przetwarzania danych osobowych, zgodnie z powy?szym opisem, zazwyczaj opiera si? na jednej z poni?szych podstaw prawnych:

 • Państwa zgoda,
 • realizacja umowy z Państwem lub z w?a?ciw? stron?,
 • nasze uzasadnione interesy gospodarcze,
 • przestrzeganie naszych zobowi?zań prawnych.

Udost?pnianie danych osobowych

Nie sprzedajemy ani w ?aden inny sposób nie ujawniamy danych osobowych dotycz?cych Państwa, z wyj?tkiem przypadków opisanych w niniejszym dokumencie lub w czasie gromadzenia danych.

 • Mo?emy udost?pnia? dane osobowe w ramach Grupy GE w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatno?ci.
 • Mo?emy udost?pnia? dane osobowe us?ugodawcom, których pozyskali?my w celu ?wiadczenia us?ug w naszym imieniu (takich jak przetwarzanie p?atno?ci, realizacja zamówienia, obs?uga klienta i analiza danych). Us?ugodawcy ci s? umownie zobowi?zani do ochrony przekazywanych im informacji i nie mog? ich wykorzystywa? ani ujawnia?, z wyj?tkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do ?wiadczenia us?ug w naszym imieniu lub spe?nienia wymogów prawnych.
 • Mo?emy udost?pnia? dane osobowe naszym wspólnym partnerom marketingowym i innym partnerom biznesowym w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatno?ci.
 • Mo?emy ujawni? dane osobowe: (1) je?li jest to wymagane lub dozwolone przez obowi?zuj?ce prawo lub proces prawny (taki jak nakaz s?dowy lub wezwanie s?dowe); (2) organom ?cigania lub innym urz?dnikom państwowym w celu spe?nienia uzasadnionego ??dania prawnego; (3) je?li uwa?amy, ?e ujawnienie jest konieczne w celu zapobie?enia szkodzie fizycznej lub stracie finansowej; (4) w celu ustanowienia, wykonania lub obrony naszych praw: (5) w zwi?zku z dochodzeniem w sprawie domniemanego lub rzeczywistego oszustwa lub nielegalnej dzia?alno?ci; (6) a tak?e w innych przypadkach za Państwa zgod?.
 • Zastrzegamy sobie prawo do przekazania odpowiednim stronom trzecim wszelkich posiadanych przez nas informacji na Państwa temat w przypadku potencjalnej lub faktycznej sprzeda?y lub przekazania ca?o?ci lub cz??ci naszej dzia?alno?ci lub aktywów (w tym w przypadku fuzji, przej?cia, wspólnego przedsi?wzi?cia, reorganizacji, zbycia, rozwi?zania lub likwidacji) lub innego po??czenia jednostek gospodarczych. W takim przypadku b?dziemy wymaga? od odpowiednich osób trzecich zapewnienia poziomu ochrony porównywalnego z poziomem ochrony zapewnianym przez Grup? GE w odniesieniu do udost?pnianych przez nas informacji.

Transfery danych

Mo?emy przekazywa? dane osobowe gromadzone za po?rednictwem Kana?ów i przechowywa? je w innych krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, gdzie mog? obowi?zywa? inne przepisy o ochronie danych osobowych ni? w kraju, w którym informacje te zosta?y przekazane. W takim przypadku przeka?emy dane osobowe wy??cznie w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatno?ci. W zakresie wymaganym przez obowi?zuj?ce prawo podczas przekazywania danych osobowych do odbiorców w innych krajach, podejmiemy ?rodki w celu ochrony tych danych. Grupa GE przyj??a wi???ce regu?y korporacyjne dotycz?ce post?powania z danymi osobowymi mieszkańców Unii Europejskiej. Wi?cej informacji na temat wi???cych regu? korporacyjnych Grupy GE mo?na znale?? tutaj.

Praktyki w zakresie ochrony prywatno?ci firmy General Electric Company opisane w tej Polityce prywatno?ci s? zgodne z systemem APEC Cross Border Privacy Rules (CBPR). APEC CBPR to system ramowy dla organizacji zapewniaj?cy ochron? danych osobowych przesy?anych mi?dzy gospodarkami APEC b?d?cymi jego cz??ci?. Wi?cej informacji na temat systemu APEC mo?na znale?? tutaj.

Mo?liwo?ci wyboru

Oferujemy Państwu pewne mo?liwo?ci w zwi?zku z danymi osobowymi, które uzyskujemy na Państwa temat. Aby zaktualizowa? Państwa preferencje, ograniczy? otrzymywane od nas komunikaty lub wys?a? zapytanie, prosimy o kontakt zgodnie z opisem w sekcji Jak si? z nami skontaktowa? w niniejszej Polityce prywatno?ci.

Mo?ecie Państwo równie? dokona? wyboru, w jaki sposób informacje o Państwa zainteresowaniach b?d? wykorzystywane przez sieci reklamowe w celu dostarczania Państwu odpowiednich reklam. Aby dowiedzie? si?, jak zrezygnowa? z reklamy opartej na zainteresowaniach w Stanach Zjednoczonych, nale?y przej?? na stron? Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative oraz TrustArc. W Unii Europejskiej nale?y przej?? na stron? Europejskiego Stowarzyszenia Interaktywnej Reklamy Cyfrowej (European Interactive Digital Advertising Alliance) lub TrustArc. W Kanadzie zgod? na otrzymywanie wiadomo?ci elektronicznych mo?na wyrazi? pod adresem //www.5rnko.com.cn/ca/casl, a informacje o tym, jak zrezygnowa? z otrzymywania wiadomo?ci elektronicznych, mo?na znale?? pod adresem //sc.ge.com/*casl-unsubscribe. Kana?y internetowe nie zosta?y zaprojektowane, aby reagowa? na sygna?y „nie ?led?” (ang. Do Not Track, DNT) odbierane z przegl?darek internetowych.

W zakresie przewidzianym przez prawo Państwa jurysdykcji mo?ecie Państwo mie? prawo do (1) dost?pu do niektórych danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat; (2) ??dania aktualizacji, poprawienia, zmiany, usuni?cia lub ograniczenia wykorzystywania Państwa danych osobowych; lub (3) skorzystania z Państwa prawa do przenoszenia danych. W przypadkach przewidzianych przez prawo mo?ecie Państwo wycofa? uprzednio udzielon? nam zgod? lub w ka?dej chwili sprzeciwi? si? przetwarzaniu Państwa danych osobowych z uzasadnionych przyczyn zwi?zanych z Państwa szczególn? sytuacj?, a my w miar? potrzeb zastosujemy Państwa preferencje. W celu skorzystania z tych praw prosimy o kontakt zgodnie z sekcj? Jak si? z nami skontaktowa? niniejszej Polityki prywatno?ci. Wi?cej informacji mo?na znale?? w sekcji „Prawa osób fizycznych” wi???cych regu? korporacyjnych. W celu ochrony prywatno?ci i utrzymania bezpieczeństwa mo?emy podj?? kroki zmierzaj?ce do weryfikacji Państwa to?samo?ci przed udzieleniem Państwu dost?pu do informacji. W zakresie dozwolonym przez obowi?zuj?ce prawo przed dostarczeniem Państwu kopii wszelkich przechowywanych przez nas danych osobowych mo?e zosta? na?o?ona op?ata. W zale?no?ci od lokalizacji mo?ecie Państwo mie? prawo do z?o?enia skargi do regulatora rz?dowego, je?li nie jeste?cie Państwo zadowoleni z naszej odpowiedzi. Firma GE stara si? odpowiada? na za?alenia w ci?gu 30 dni od momentu ich wp?yni?cia.

W jaki sposób chronimy przekazywanie danych osobowych

Utrzymujemy administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia zgodne z wymogami prawnymi, w ramach których dane osobowe zosta?y pozyskane, maj?ce na celu ochron? przed bezprawnym lub nieuprawnionymi: zniszczeniem, utrat?, zmian?, wykorzystaniem lub ujawnieniem czy te? dost?pem do danych osobowych dostarczonych nam za po?rednictwem Kana?ów.

Przechowywanie danych osobowych

W zakresie dozwolonym przez obowi?zuj?ce prawo przechowujemy dane osobowe, które uzyskujemy od Państwa, tak d?ugo, jak (1) s? one potrzebne do realizacji celów, dla których je uzyskali?my, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatno?ci lub (2) posiadamy inn? podstaw? prawn?, okre?lon? w niniejszej Polityce prywatno?ci lub w punkcie gromadzenia, do przechowywania tych informacji przez okres d?u?szy ni? okres, przez który jest to niezb?dne do pierwotnego celu uzyskania danych osobowych.

Dodatkowe informacje

Informacja dla mieszkańców stanu Kalifornia

Z zastrze?eniem pewnych ograniczeń wynikaj?cych z prawa stanu Kalifornia mieszkańcy Kalifornii mog? poprosi? nas o dostarczenie (1) listy pewnych kategorii danych osobowych, które ujawnili?my osobom trzecim do ich bezpo?rednich celów marketingowych w ci?gu bezpo?rednio poprzedzaj?cego roku kalendarzowego oraz (2) to?samo?ci tych osób trzecich. Aby uzyska? te informacje, nale?y wys?a? wiadomo?? e-mail na adres [email protected] z dopiskiem „California Shine the Light Privacy Request” w temacie i w tre?ci wiadomo?ci.

Dane osobowe dzieci

Kana?y internetowe przeznaczone s? dla ogó?u odbiorców i nie s? skierowane do dzieci poni?ej 13 roku ?ycia. ?wiadomie nie gromadzimy ani nie zabiegamy o dane osobowe dzieci poni?ej 13 roku ?ycia za po?rednictwem Kana?ów internetowych. Je?eli dowiemy si?, ?e zgromadzili?my dane osobowe od dziecka poni?ej 13 roku ?ycia, niezw?ocznie usuniemy te dane z naszej bazy danych. Je?li uwa?acie Państwo, ?e dziecko poni?ej 13 roku ?ycia mog?o przekaza? nam dane osobowe, nale?y skontaktowa? si? z nami w sposób okre?lony w sekcji Jak si? z nami skontaktowa? w niniejszej Polityce prywatno?ci.

Zmiany w naszej Polityce prywatno?ci

Niniejsza Polityka prywatno?ci mo?e by? okresowo i bez uprzedniego powiadomienia aktualizowana w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach informacyjnych. Wska?emy na pocz?tku niniejszej Polityki prywatno?ci, kiedy zosta?a ona ostatnio zaktualizowana.

Jak si? z nami skontaktowa?

Je?li macie Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze dotycz?ce niniejszej Polityki prywatno?ci lub chcecie Państwo, aby?my aktualizowali posiadane przez nas informacje na Państwa lub Państwa preferencji temat, nale?y skontaktowa? si? z nami za pomoc? naszego Formularza informacji zwrotnych i zapytań  lub napisa? do nas na adres:


Do wiadomo?ci: G?ówny Inspektor ds. Ochrony Prywatno?ci
General Electric Company
33-41 Farnsworth Street
Boston, MA 02210
Stany Zjednoczone

W przypadku nierozwi?zanych problemów zwi?zanych z prywatno?ci? lub wykorzystaniem danych, które nie zosta?y rozpatrzone w sposób zadowalaj?cy, prosimy o kontakt z niezale?nym amerykańskim us?ugodawc? zajmuj?cym si? rozstrzyganiem sporów (bezp?atnie) pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Aby uzyska? list? osób kontaktowych ds. prywatno?ci w GE Healthcare kliknij tutaj.

 • 走奋发图强之路,壮我中华科技实力。 2019-06-20
 • 巢湖市烔炀大道等一批项目通过市规委会审议 2019-06-20
 • 工商联系统援藏援疆电视电话动员会召开 2019-06-19
 • 【新时代 新作为 新篇章】创新突破封锁线 2019-06-19
 • 92岁大爷成网红:每天直播唱歌 2019-06-19
 • 中国智能手机在东南亚受追捧 2019-06-19
 • 介休“厕所革命”助力美丽乡村建设 2019-06-18
 • 国际在线:向世界报道中国,向中国报道世界 2019-06-18
 • 奥迪A6L e-tron价格调整 降8.5万配置不变 2019-06-18
 • 民生时评:上海支付宝回收垃圾并不现实(原创首发) 2019-06-17
 • 编造传播虚假信息 “曹山石”被证监会处罚20万元 2019-06-17
 • 高速收费站微笑哥火了  抬手转身像跳机械舞 2019-06-16
 • 只有买房才能幸福?张天翼《粉墨》:北漂生活的戏谑与哀愁 2019-06-16
 • 西部网(陕西新闻网)www.cnwest.com 2019-06-16
 • 人民日报创刊七十周年感想 2019-06-15
 • 848| 139| 863| 111| 917| 758| 813| 102| 541| 87|